ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3147
อีเมล : attapol@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ