ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญเพียร
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3152
อีเมล : panupong@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ