วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

"ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการทำให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ ด้านการเคลือบในสุญญากาศ หรือ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องวัด ทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีพลังงาน ตลอดจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเชิงอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ"

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งในภาคตะวันออกจนไปถึงระดับประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ที่มีความรู้และความสามารถในวิชาฟิสิกส์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ด้านการเคลือบในสุญญากาศ ด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการในภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ หรือในหน่วยงานของภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)