ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3140
อีเมล : chaisak@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ