ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3082
อีเมล : nirun@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ