ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

"มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถบูรณาการงานวิจัยฟิสิกส์จากรากฐานความรู้ สู่นวัตกรรมด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล"

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามแผนแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพจนเป็นวัฒนธรรมวิชาการ
 2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้านฟิสิกส์ และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มในกระบวนการสร้าง ตลอดจนประยุกต์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถใช้ความรู้และผลงานวิจัยให้สามารถแก้ปัญหาและบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. มีความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านฟิสิกส์พื้นฐานและฟิสิกส์เฉพาะด้านวิจัยเชิงนวัตกรรมทางฟิสิกส์ และสามารถปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในระดับชุมชน และระดับสูงในด้านเทคโนโลยีในระดับควอนตัม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เทคโนโลยีเลเซอร์ วัสดุศาสตร์ รวมถึงวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานและนิวเคลียร์ และมาตรวิทยาขั้นสูง ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการผลิต การวิจัยและการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพด้านฟิสิกส์
 5. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพ ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ การเขียนแบบ การควบคุมเครื่องจักร คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้ รวมถึงสามารถสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองได้ เป็นต้น และสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 6. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ยอมรับและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีการจัดการทางอารมณ์ยอมรับความคิดที่แตกต่างด้วยใจยุติธรรม
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น มีทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม โดยสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในระดับนานาชาติได้
 8. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาการปฏิบัติงานทางด้านฟิสิกส์และสร้างสรรค์งานในด้านวิชาการ และรวมถึงงานในสายงานอุตสาหกรรมได้

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 • รูปแบบหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาเอก 
 • ภาษาที่ใช้
  • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา
  • รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (นิสิตต่างชาติ สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี)
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

แนวทางการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในสาขาฟิสิกส์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม

ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)