ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา รัตนะ
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : tanattha@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ