ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี ได้ผลิตวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มาเป็นเวลามากกว่า 36 ปี เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย และการพัฒนา "เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" (Eastern Economic Corridor: EEC)

 

ภาควิชาเคมี เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี โดยมีจุดเด่นของรายวิชาในหลักสูตร คือ มีความหลากหลายและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่ละรายวิชามีรูปแบบการสอนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา เพื่อมั่นใจว่าบัณฑิตที่จบจากภาควิชานี้ มีความรอบรู้ และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณาจารย์

ศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
โทรศัพท์ภายใน : 3066
Email : ubolluk@buu.ac.th

รศ.ดร.การะเกด เทศศรี
โทรศัพท์ภายใน : 3039
Email : karaked@buu.ac.th

รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
โทรศัพท์ภายใน : 3065
Email : jaray@buu.ac.th

รศ.ดร.จอมใจ สุกใส
โทรศัพท์ภายใน : 3111
Email : jomjai@buu.ac.th

รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
โทรศัพท์ภายใน : 3039
Email : thanida@buu.ac.th

รศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์
โทรศัพท์ภายใน : 3173
Email : pornpena@buu.ac.th

รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย
โทรศัพท์ภายใน : 3111
Email : yupaporn@buu.ac.th

รศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
โทรศัพท์ภายใน : 3039
Email : rungnaph@buu.ac.th

รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
โทรศัพท์ภายใน : 3066
Email : kaewpiro@buu.ac.th

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
โทรศัพท์ภายใน : 3067
Email : uthaiwan@buu.ac.th

ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
โทรศัพท์ภายใน : 3069
Email : khajadpa@buu.ac.th

ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง
โทรศัพท์ภายใน : 3067
Email : jongkoln@buu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ
โทรศัพท์ภายใน : 3069
Email : nuttawisit@buu.ac.th

ผศ.ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล
โทรศัพท์ภายใน : 3069
Email : teeranan.no@buu.ac.th

ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
โทรศัพท์ภายใน : 3111
Email : napa@buu.ac.th

ผศ.ดร.นรวิชญ์ ราษฎร์พิบูลย์
โทรศัพท์ภายใน : 3066
Email : norawit@buu.ac.th

ผศ.ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย
โทรศัพท์ภายใน : 3067
Email : piyapornn@buu.ac.th

ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
โทรศัพท์ภายใน : 3066
Email : katavut@buu.ac.th

ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจริญ
โทรศัพท์ภายใน : 3039
Email : muncharoen@buu.ac.th

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
โทรศัพท์ภายใน : 3113
Email : sirichai@buu.ac.th

ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส
โทรศัพท์ภายใน : 3067
Email : busakorn@buu.ac.th

ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
โทรศัพท์ภายใน : 3014
Email : anana@buu.ac.th

ผศ.ดร.อภิญญา นวคุณ
โทรศัพท์ภายใน : 3114
Email : apinyan@buu.ac.th

ผศ.ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
โทรศัพท์ภายใน : 3053
Email : akapong@buu.ac.th

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
โทรศัพท์ภายใน : 3053
Email : ekaruth@buu.ac.th

อ.ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข
โทรศัพท์ภายใน : 3039
Email : nattapon@buu.ac.th

อ.ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
โทรศัพท์ภายใน : 3039
Email : nawasit@buu.ac.th

ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์
โทรศัพท์ภายใน : 7535
Email : sarayut.wa@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นายกมล สมพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
โทรศัพท์ภายใน : 3112
Email : kamols@go.buu.ac.th

นายจรูญ จันทร์เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
โทรศัพท์ภายใน : 3054
Email : jaroon@buu.ac.th

น.ส.จุฑารัตน์ สมนวล
พนักงานผลิตทดลอง
โทรศัพท์ภายใน : 3054
Email : jutarat@buu.ac.th

น.ส.เพชรลดา สัญชยานุกูล
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 2222 ต่อ 7534
Email : phetrlada.sa@buu.ac.th

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
หัวหน้าภาควิชาเคมี

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก
รายการ ร้อยเรื่องเมืองไทยกับ สอวน. | ช่อง Youtube : POSN Channel