ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา ผ่องใส
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3067
อีเมล : busakorn@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ