วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ข้อมูลทั่วไป

 

"มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และทักษะทางเคมีขั้นสูง รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

 

          การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่เน้นส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมอนาคต หากจะทำให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงจำเป็นต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก ทำให้เกิดความต้องการนักวิจัยทักษะสูง รองรับบริษัทต่างชาติหรือบริษัทในไทยที่จะเข้ามาร่วมลงทุน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความพร้อมในการให้บริการด้านการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีที่มีความรู้และความสามารถสูงทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถช่วยเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางเคมีที่มีคุณภาพ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
     1. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม     
     2. สามารถอธิบายความรู้ทางเคมีเฉพาะด้านได้อย่างลึกซึ้ง และมีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
         ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
     3. สามารถวางแผนวิจัย ดำเนินการวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่
         หรือนวัตกรรมทางเคมี
     4. ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการ
         ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด และสร้างมูลค่าเพิ่ม
     5. มีทักษะการทำงานรอบด้าน มีภาวะผู้นำ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถทำงานภายใต้
         การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • แผน ก แบบ ก 1    ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต
  • แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต
  • แผน ข                  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

          รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาโท
          ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
          การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

ระบบการจัดการศึกษา

  • ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ไม่มีภาคฤดูร้อน

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี
  • ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี
  •  อาจารย์และบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์เคมี