ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3066
อีเมล : katavut@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ