ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3039
อีเมล : rungnaph@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ