ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3066
อีเมล : kaewpiro@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ