ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3039
อีเมล : muncharoen@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ