ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา นวคุณ
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3114
อีเมล : apinyan@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ