ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3067
อีเมล : piyapornn@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ