ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเ
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3014
อีเมล : anana@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ