ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3065
อีเมล : jaray@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ