ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ สุกใส
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3111
อีเมล : jomjai@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ