ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3113
อีเมล : sirichai@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ