ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3039
อีเมล : thanida@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ