ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3111
อีเมล : napa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ