ข้อมูลบุคลากร

ศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3066
อีเมล : ubolluk@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ

รางวัลที่ได้รับ

  • ปี 2558 : “นักวิจัยดีเด่น” Thailand Fronter Author Award 2015 มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา