ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3069
อีเมล : teeranan.no@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ