ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3067
อีเมล : jongkoln@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ