ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

"มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดทางด้านเคมีให้มีประสิทธิภาพทั้งทางวิชาการและวิจัย เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ขั้นสูง ทางเคมีที่ได้จากกระบวนการจัดการศึกษาและการทำวิจัยอย่างลึกซึ้ง"

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
  2. นักวิชาการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของภาครัฐวิสาหกิจ และเป็นที่ปรึกษาในภาคธุรกิจแลบะภาคอุตสาหกรรม
  3. ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถระดับสูงสาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)
ภาควิชา