ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3069
อีเมล : nuttawisit@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ