ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3039
อีเมล : nawasit@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ