สำนักงานการศึกษา

คณาจารย์

รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
Email : pimthong@buu.ac.th

รศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
Email : rachanimuk@buu.ac.th

ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : krongchan@buu.ac.th

ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : phochit@buu.ac.th

ผศ.ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : paranees@buu.ac.th

ผศ.ดร.สลิล ชั้นโรจน์
โทรศัพท์ภายใน : 3013
Email : salil@buu.ac.th

ผศ.ดร.สาลินี ผลมาตย์
Email : salinee@buu.ac.th

อ.ดร.กรประภา กาญจนะ
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : kornprabha@buu.ac.th

อ.ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
Email : Jakkaphu@buu.ac.th

อ.ดร.นิตยา ไชยเนตร
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : nittaya@buu.ac.th

อ.ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานการศึกษา