ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สำนักงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : pimthong@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ