ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
สังกัด : สำนักงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 3810 3056
อีเมล : paranees@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ