วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่รอบรู้และเชี่ยวชาญวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร พร้อมทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

รายละเอียดหลักสูตร

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความยุติธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย เคารพในกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิทธิ และหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่น 
 2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความใฝ่รู้และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฏหมายสิ่งแวดล้อม และขัอบังคับต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
 3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนและดำเนินการงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยสามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสำนึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม
 5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการคัดเลือกข้อมูล  ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล สรุป แก้ไขปัญหา และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารได้ทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูล ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ต่อบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร 

          รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาโท
          ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
          การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ไม่มีภาคฤดูร้อน

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
 2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม / หน่วยงานของรัฐ
 3. นักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)