ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นิตยา ไชยเนตร
สังกัด : สำนักงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 3810 3056
อีเมล : nittaya@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ