ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สังกัด : สำนักงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 3810 3056
อีเมล : krongchan@buu.ac.th