ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล ชั้นโรจน์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สังกัด : สำนักงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 3810 3013
อีเมล : salil@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ