ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สำนักงานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : rachanimuk@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ