หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์)

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

ภาพการเรียนการสอนและกิจกรรม

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์)