วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

"มุ่งสร้างบัณฑิตนวัตกรที่มีความรอบรู้แบบบูรณาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และผลผลิตที่ได้จากนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการ คิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างนวัตกรรม ด้วยการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning-by-doing approach) ให้อิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และใช้แนวทางสหกิจศึกษาและการเรียนรู้บูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work-Integrated Education) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความคิด สร้างสรรค์อย่างอิสระ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ สร้างสานึก รับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มทักษะให้สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน"

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

 1. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมในทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อบริบทของโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ ตรวจสอบคุณภาพและออกแบบระบบได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถจำแนกปัญหา และใช้ข้อมูลและความรู้ที่มี ในการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
 3. สามารถพัฒนา จัดการ และบูรณาการความรู้ กระบวนการ การวิเคราะห์ การวิจัย พร้อมทั้งใช้ดุลยพินิจทางวิทยาศาสตร์สู่ การหาข้อสรุป รวมทั้งสามารถศึกษาหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม โลก และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นล่วงหน้า
 4. สามารถทำหน้าที่ได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายภายในทีมงานที่มีการกำหนดเป้าหมาย วางแผนงาน ตรงตามกาหนดเวลา และวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
 5. สามารถสืบค้นข้อมูลที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้อื่นที่มีความรู้พื้นฐานที่หลากหลาย ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
 6. สามารถเลือกใช้ทักษะการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาโอกาสสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาเป็นธุรกิจและจัดทำเป็นแผนธุรกิจเพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางการเงิน

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
   • ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 • ภาษาที่ใช้
  • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา
  • รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก หอการค้าจังหวัดชลบุรี รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน CWIE
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักออกแบบด้านนวัตกรรม โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรต่าง ๆ
 2. นักวิจัยเครื่องสาอางและสมุนไพร โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องสำอางและสมุนไพรใหม่
 3. นักพัฒนาวัสดุสมัยใหม่ โดยทำหน้าที่นักพัฒนาวัสดุสมัยใหม่ โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้วัสดุที่ตอบโจทย์กับความต้องการ
 4. นักพัฒนาอาหารสำหรับอนาคต โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร
 5. นักพัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมี โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อหาเทคนิคการวิเคราะห์แบบใหม่
 6. นักจัดการนวัตกรรม โดยทำหน้าที่ในฝ่ายเทคนิคหรือฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร
 7. นักจัดการด้านพลังงาน โดยทำหน้าที่ในฝ่ายเทคนิคหรือวิศวกรรม เพื่อบริหารต้นทุนทางด้านพลังงาน
 8. นักวิเคราะห์โครงการด้านวิจัยและพัฒนา โดยทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
 9. ผู้จัดการทางเทคโนโลยี โดยทำหน้าที่ในฝ่ายบริหาร เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต และจัดการ นวัตกรรม
 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค โดยทำหน้าที่ในฝ่ายเทคนิคหรือฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม
 11. ผู้ประกอบการนวัตกรรม ที่เปิดกิจการ หรือเป็นประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม)