วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

"สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรม"

ข้อมูลทั่วไป

วิชาเคมีเป็นรากฐานที่สำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาไปตลอดเวลา การผลิตนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชานี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน การศึกษา การวิจัย และอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
หลักสูตรมุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้ได้งานทำในภาครัฐและเอกชน ตามวุฒิ วท.บ. เคมี และศึกษาต่อในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี
  2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเคมี
  4. อาจารย์และบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์และเคมี
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)
ภาควิชา