ภาควิชาชีววิทยา

คณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยามีงานวิจัยที่โดดเด่นครอบคลุมทั้งในด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และด้านอื่น ๆ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ. ชีววิทยา) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ มีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยมีีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิต และพัฒนาสังคม เพื่อสนองตอบความต้องการของวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หลักสูตรแบ่ง วิชาเอกบังคับเลือก ออกเป็น 3 สาย คือ สายสัตวศาสตร์ สายพฤกษศาสตร์ และ สายชีววิทยาทั่วไป ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด 

คณาจารย์

ศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์
โทรศัพท์ภายใน : 3088
Email : guntima@buu.ac.th

รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
โทรศัพท์ภายใน : 3126
Email : phiangphak@buu.ac.th

รศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3127
Email : saethawa@buu.ac.th

รศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง
โทรศัพท์ภายใน : 3127
Email : sutin@buu.ac.th

ผศ.ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์
โทรศัพท์ภายใน : 3126
Email : chantimap@buu.ac.th

ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี
โทรศัพท์ภายใน : 3089
Email : chuta@buu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
โทรศัพท์ภายใน : 3087
Email : duangta@buu.ac.th

ผศ.ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา
โทรศัพท์ภายใน : 3021
Email : benchawon@buu.ac.th

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
โทรศัพท์ภายใน : 3127
Email : phakpoom@buu.ac.th

ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี
โทรศัพท์ภายใน : 3089
Email : woranop@buu.ac.th

ผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร
โทรศัพท์ภายใน : 3090
Email : wasinee@buu.ac.th

ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร
โทรศัพท์ภายใน : 3021
Email : wisatre@buu.ac.th

ผศ.ดร.ศิรศาธิญากร บรรหาร
โทรศัพท์ภายใน : 3021
Email : siripan@buu.ac.th

ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
โทรศัพท์ภายใน : 3015
Email : salineek@buu.ac.th

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถาราช
โทรศัพท์ภายใน : 3089
Email : sudarat.td@buu.ac.th

อ.ดร.ก้องภพ ภรันยากุล
โทรศัพท์ภายใน : 3127
Email : kongphop.pa@buu.ac.th

อ.ดร.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
โทรศัพท์ภายใน : 3126
Email : nutcharin@buu.ac.th

อ.ดร.สิริกมล พลายงาม
โทรศัพท์ภายใน : 3187
Email : sirikamon.ph@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3090
Email : kasaraporn@buu.ac.th

นางนวรัตน์ ปราชญ์เปรื่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3090
Email : navarat@buu.ac.th

นายรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3090
Email : rungwit@buu.ac.th

นายวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3090
Email : weerapat.th@buu.ac.th

ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

กุ้งเต้นบูรพา สายพันธุ์ใหม่ของโลก
รายการ ข่าว 3 มิติ | ช่อง 3 / ช่อง 3 HD 33

พบ กุ้งเต้นบูรพา กุ้งชนิดใหม่ของโลก
รายการ เที่ยงทันข่าว | ช่อง PPTV HD 36

หอยจิ๋ว
รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด | ช่อง Thai PBS

ทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องหอย ๆ ในเมืองไทย
รายการ คุยข่าวชาว ม.บู (สวท.ชลบุรี) | ช่อง Youtube