ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3127
อีเมล : phakpoom@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ