ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3126
อีเมล : nutcharin@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ