ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3090
อีเมล : wasinee@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ