ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ก้องภพ ภรันยากุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3127
อีเมล : kongphop.pa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ