ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูตา บุญภักดี
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3089
อีเมล : chuta@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ