ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3087
อีเมล : duangta@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ