ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3015
อีเมล : salineek@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ