วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 

"สร้างครูผู้รอบรู้ศาสตร์ทางชีววิทยา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ"


          ในปัจจุบันมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนมีแนวโน้มลดลง นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ดีพอ และมีผลการวิจัยที่แสดงว่าครูผู้สอนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักเรียน นอกจากนี้ครูควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อวิทยาการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ครูในโรงเรียนจำนวนมากที่จบ การศึกษามานานแล้ว ขาดการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และครูจำนวนหนึ่งที่จบการศึกษาไม่ตรงสายและมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบสอนชีววิทยา ทำให้เกิดผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ชีววิทยาของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การอบรมระยะสั้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นครูเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับศึกษาเฉพาะสาขาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาตรฐานตามต้องการของสังคม

          เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมทั้งสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม โดยการปรับรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาที่เปิดใหม่ ๆ ซึ่งทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อนิสิต และให้มีความรู้พอเพียงที่จะดำรงตน ในสังคมได้อย่างดี รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในส่วนวิชาเอกบังคับได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มสาขาวิชาที่ทันสมัย และมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มเติมการเรียนการสอนให้นิสิตเห็นความสำคัญของนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถนำไปพัฒนาตนในด้านวิชาชีพครู คือ เป็นครูที่มีความรอบรู้ศาสตร์ทางชีววิทยา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอน และการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพสังคมเศรษฐกิจของยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

  1. สามารถแสดงออกถึงภาวะผู้นำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
  2. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทางชีววิทยาศึกษาอย่างถ่องแท้ เข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. สามารถดำเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเองสามารถใช้ความรู้เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
  4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเป็นผู้นำในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ และสามารถปรับปรุงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถใช้ข้อมูลทางชีววิทยาศึกษาและสามารถนำเสนอความรู้ทางชีววิทยาศึกษาและผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร 

          รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาโท
          ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบัน EEC Model
          การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

ระบบการจัดการศึกษา

  • เรียนปีละ 1 ภาคการศึกษา ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม โดยจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าภาคปกติที่มีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • มีภาคฤดูร้อน

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เป็นอาจารย์สอนชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน
  • เป็นนักการศึกษาในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา)