ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.สิริกมล พลายงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3187
อีเมล : sirikamon.ph@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ