ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3126
อีเมล : chantimap@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ