ข้อมูลบุคลากร

ศาสตราจารย์ ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3088
อีเมล : guntima@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ